voorwaarden Kraam Zeker

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kraam Zeker

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • Onder kraamzorg van Kraam Zeker wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan de handelsnaam van Kraam Zeker B.V. gevestigd en kantoorhoudend in Assen. Onder cliënt wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening de werkzaamheden door Kraam Zeker worden verricht.
 • Onder zorgverlening wordt verstaan de verzorging van moeder, de pasgeboren baby en eventueel de overige gezinsleden, gedurende het kraambed. li>Onder zorgeenheden wordt verstaan het aantal uren dat op een dag zorgverlening wordt verleend.

  Artikel 2: Algemeen/ Toepassing

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Kraam Zeker en de cliënt.
 • Afwijkende voorbeelden of bedingen maken alleen deel uit van de overeenkomst zover die voorwaarden of bedingen door Kraam Zeker uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Bij de organisatie en uitvoering van de werkzaamheden door Kraam Zeker wordt uitgegaan van de door Kraam Zeker vastgelegde hygiëne richtlijnen en privacyreglementen.
 • Artikel 3: Zorgovereenkomst

  • Een zorgovereenkomst komt tot stand zodra de cliënt zich heeft ingeschreven middels een papieren inschrijfformulier, inschrijfformulier op internet of telefonisch en deze inschrijving is bevestigd door Kraam Zeker.
  • Kraam Zeker streeft per kraamperiode naar geen tot minimale wisseling van kraamverzorgenden.
  • Zowel Kraam Zeker als de cliënt kunnen in onderling overleg:
  • Afwijken van de gemaakte zorgafspraken en zorgovereenkomst.
  • Bijstellen van de gemaakte zorgafspraken en zorgovereenkomst.

   Kraam Zeker legt de gemaakte afwijking of bijstelling schriftelijk vast.

  Artikel 4: Tarieven

  •  Door Kraam Zeker worden de volgende werkzaamheden afzonderlijk in rekening gebracht: de inschrijving, de intake, assistentie bij de bevalling en de uren voor zorgverlening.- De volledige declaratie zal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar van de cliënt worden gedeclareerd. Indien de zorgverzekeraar de declaratie niet voldoet, is de cliënt zelf verantwoordelijk voor de betaling. De eigen bijdrage is in 2022 4,70 per uur.

  Artikel 5: Tijdstip hulpverlening

  Kraam Zeker is voor de organisatie en uitvoering van de zorgverlening 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar gedurende zeven dagen per week.

  Door ondertekening verklaart de cliënt zich akkoord met het aantal gewerkte uren zoals vermeld op de urenverantwoordingsstaat en deze uren te laten betalen conform het daartoe geldende tarief.- Door ondertekening verklaart de cliënt dat, indien cliënt geen verzekering heeft afgesloten waaronder de (volledige) kosten van kraamzorg zijn gedekt, deze kosten geheel voor rekening komen van cliënt.

  Artikel 6: Urenverantwoording cliënt

  Op de laatste dag van de zorgverlening wordt een urenregistratieformulier ingevuld. Dit urenregistratieformulier dient namens Kraam Zeker te worden ondertekend door de kraamverzorgende en de cliënt.

  Artikel 7: Klachtenprocedure

  Kraam Zeker hanteert een op de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  • Eventuele klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij Kraam Zeker B.V. Zoom 18 9405 PS Assen, dan wel per email via info@kraamzeker.nl met duidelijke vermelding van het onderwerp ‘klacht’. Op verzoek wordt bij inschrijving een beschrijving van de klachtenprocedure toegezonden. Een klacht wordt normaliter binnen 14 dagen behandeld.
  • Wanneer er schade is ontstaan tijdens de kraamperiode en Kraam Zeker is hiervoor volgens de cliënt verantwoordelijk, dient de cliënt dit schriftelijk met insluiting van de originele factuur, binnen 24 uur te melden.
  • Een klacht kan ook schriftelijk direct worden ingediend bij de Klachtenfunctionaris Bo Geboortezorg, per post. De klachtbrief dient voorzien te zijn van een handtekening van de klager en de volledige NAW gegevens van klager, te weten: naam, voorletters, adres, woonplaats en telefoonnummer van klager, alsmede de correcte en volledige NAW gegevens van de aangeklaagde. De contactgegevens van de Klachtenfunctionaris zijn: Klachtenfunctionaris Bo Geboortezorg Weg der Verenigde Naties 1 3527 KT Utrecht


   Artikel 8: ARBO-eisen; tussentijdse beëindiging

   De kraamverzorgende is in ieder geval gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen in de volgende gevallen: - Indien een bedverhoging van het kraambed tijdens de bevalling en gedurende de gehele verzorgingsperiode ontbreekt. Het bed dient een minimale hoogte van 70 à 80 cm te hebben. Indien op de verdieping waar de verzorging wordt uitgevoerd geen stromend warm en koud water aanwezig is.

  • Indien jegens de kraamverzorgende ongewenst of intimiderend gedrag plaatsvindt. Indien de aanwezigheid van huisdieren de uitvoering van de werkzaamheden van de kraamverzorgende belemmert.Indien er sprake is van (bedreiging met) geweld, intimidatie of agressie jegens de kraamverzorgende.

  Artikel 9: Ontbinding

  Kraam Zeker is gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen indien niet aan de bovenstaande eisen, op grond van de in artikel 8 bepaalde ARBO-eisen, wordt voldaan.

  Artikel 10: Aansprakelijkheid; vrijwaring

  • Kraam Zeker is jegens de cliënt niet aansprakelijk voor schade die door een kraamverzorgende aan de cliënt is veroorzaakt. Indien er sprake is van grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid is de kraamverzorgende hiervoor verantwoordelijk. Zij heeft hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, echter de cliënt heeft een eigen risico tot een bedrag van € 50,-.
  • In geen geval is de kraamverzorgende gehouden om aan de cliënt een hoger bedrag te vergoeden dan de uitkering die zij in het desbetreffende geval van haar aansprakelijkheidsverzekering ontvangt.
  • De aansprakelijkheid van Kraam Zeker en de kraamverzorgende wordt uitgesloten voor schade aan zaken van de cliënt, die ontstaan tijdens het uitvoeren van de overeengekomen kraamzorg. - De cliënt vrijwaart Kraam Zeker en de kraamverzorgende voor alle aanspraken van derden betreffende schade die voor deze derden zijn ontstaan tijdens het uitvoeren van de overeengekomen kraamzorg.

  Artikel 11: Medicatie

  Het verstrekken, adviseren, toedienen, of opbergen van medicijnen is uitgesloten van de zorgtaken. De verantwoordelijkheid ligt bij de cliënt.

  Artikel 12: Sleutelovereenkomst

  De kraamverzorgende mag alleen een sleutel van de cliënt in ontvangst nemen indien hiertoe een sleutelovereenkomst is getekend.

  Inhoud van sleutelovereenkomst omvat: naam kraamverzorgende, naam cliënt, adres, postcode, woonplaats.

 • De verklaring: Verklaren hierbij door deze overeenkomst afspraken te hebben gemaakt voor het beheer en het gebruik van sleutels van de woning [adres woning] en dient getekend te worden door zowel kraamverzorgende als cliënt.
 • De kraamverzorgende is persoonlijk verantwoordelijk voor de sleutel[s] en zal deze niet overdragen aan derden.- Er mogen geen kopieën van de sleutel worden gemaakt. - De sleutel dient voor derden onherkenbaar te zijn; dat wil zeggen dat het niet is toegestaan op de sleutel of op een sleutelhanger te vermelden dat de sleutel toegang geeft tot het adres van de cliënt.
 • Artikel 13: Privacy

  Kraam Zeker dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren. Deze zijn digitaal opgeslagen. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart Kraam Zeker bovenstaande gegevens en blijven deze gegevens ter beschikking van zowel de kraamzorgaanbieder als de cliënte. De cliënte krijgt een kopie als zij dat wil. Kraam Zeker verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de cliënte geen (inzage in) gegevens over de cliënte en de pasgeborene aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van de meldcode kindermishandeling indien toestemming niet gevraagd kan worden vanwege veiligheid kind/gezin. Het volledige reglement kunt u opvragen of inzien op de website.

  Artikel 14: Toepasselijk recht

  Op de overeenkomsten tussen Kraam Zeker en haar cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  Link naar de formele Algemene Voorwaarden van de kraamzorg van BO Geboortezorg 2016 https://www.ser.nl/nl/taken/consumentenvoorwaarden...